Top-100 in NL EN GE IT ES FR

Inhoudsopgave:

Accounting grondslagen
Jaarverslag
Winst en Verliesrekening
Balans
Kasstroom overzicht
Investeringsmaatstaven
Winstgevendheid Ratio's
Solvabiliteit Ratio's
Liquiditeit Ratio's
Activiteiten Ratio's

 

Heb je iets gehad aan dit overzicht en wil je mij helpen? Deel dit overzicht dan via de balk aan de rechterkant op LinkedIn, Facebook of Twitter en help ook anderen in je netwerk!

 

Ga hier naar het overzicht met de uitleg van de termen.

Ga hier naar het zelfde overzicht maar dan alfabetisch gerangschikt.

Bekijk hier de Financieel Management trainingen die ik aanbied.

 

Wil je de Top-100 Financieel Management termen graag ontvangen?

Vul dan onderstaand formulier in en vermeld bij de omschrijving "Top-100 termen". Je ontvangt dan het overzicht met de uitleg van de termen en hebt de vertalingen bij de hand. Daarnaast ontvang je ook mijn artikel: "De acht meest gemaakte financiële fouten door managers".

 

Nederlands

Englisch

Deutsch

Español

Français

Italiano

Accounting grondslagen                                

Accounting principles                                     

Grundlagen der Rechnungslegung                         

Principios de contabilidad

Principes comptables

Principi contabili

Relevantie en Materialiteit Relevance and Materiality  Relevanz und Materialität Relevancia y Materialidad Pertinence et importance Pertinenza e materialità
Tijdigheid  Timeliness Pünktlichkeit Puntualidad Respect des délais Tempestività
Betrouwbaarheid Reliability Zuverlässigkeit Confiabilidad Fiabilité Affidabilità
Voorzichtigheid Prudence Vorsorglichkeit Prudencia Prudence Prudenza
Vergelijkbaarheid Comparability Vergleichbarkeit Comparabilidad Comparabilité Comparabilità
Consistent Consistent Einheitlich Consistencia Cohérente Costante
Continuïteit Continuity Kontinuität Continuidad Continuité Continuità
Volledigheid van de omzet  Completeness of the revenue / turnover Vollständighkeit des Umsatz Completitud de los ingresos / facturación Intégralité du revenue / chiffre d'affaires Completezza dei ricavi / fatturato
Juistheid van de kosten  Accuracy of the cost Qualität der Kosten Exactitud del coste/gasto Précision du coût Accuratezza del costo
Rechtmatigheid van de uitgaven Regularity of the expenditures Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben Regularidad de los gastos Régularité des dépenses Regolarità delle spese
           

Jaarverslag

Annual Report                    

Geschäftsbericht 

Informe anual

Rapport annuel

Relazione annuale

Jaarrekening Financial Statements Konzernabschluss Estados financieros États financiers Rendiconti finanziari
Toelichting op de jaarrekening Notes to the accounts Konzernanhang Notas a las cuentas Notes sur les comptes Appunti contabili
           

Winst en Verliesrekening =Resultatenrekening, = Kosten / Baten overzicht

Profit and Loss = Cost benefit overview, = P&L

Gewinn und Verlust Rechnung

Beneficios y pérdidas = Resumen de beneficios de costos

Profit et perte = Aperçu des coûts et avantages

Conto economico = Panoramica dei vantaggi economici

Omzet Revenu = Sales, = Turnover Erlöse, Umsatz  Ingresos = Ventas Revenu = Ventes Ricavi delle vendite
Kosten Cost Kosten Coste Coût Costo
Directe kosten Direct cost Direkte kosten, Umsatzkosten Coste directo Coût direct Costo diretto
Contributie Marge Contribution Margin or Gross Profit Deckungsbeitrag / Bruttoergebnis  Margen de contribución o beneficio bruto Marge contributive ou bénéfice brut Margine di contribuzione o profitto lordo
Indirecte kosten Indirect cost Indirekte kosten  Coste indirecto Coût indirect Costo indiretto
Operationele Winst Operating Profit = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) Operationeller Gewinn / Ergebnis vor Finanzergebnis beneficio Operativo = Beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) Bénéfice d'exploitation = bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT) Utile operativo = ricavi prima di interessi e imposte
Rente Interest Zinsen Interés Intérêt Interesse
Winst voor belasting Pre-tax profit  Ergebnis vor Steuern Beneficio antes de impuestos Bénéfice avant impôts Profitto pre-tasse
Belastingen Taxes Steuern Impuestos Taxes Tasse/Imposte
Netto Winst Net Profit Jahres Überschuss / – Fehlbetrag Beneficio neto Bénéfice net Profitto netto
Dividend Dividend Dividende Dividendo Dividende Dividendo
Break even point Break-even point Gewinnschwelle Punto de equilibrio o punto muerto Seuil de rentabilité Punto di pareggio
Vaste kosten Fixed cost Fixkosten Costo fijo Coût fixe Costo fisso
Variabele kosten Variable cost Variable Kosten Costo variable Coût variable Costo variabile
Kapitaliseren van kosten Capitalising of Expenses CAPEX Kapitalisieren von kosten Capitalización de gastos Immobilisation des dépenses Capitalizzazione degli investimenti
Afschrijven van activa  Depreciation of assets Wertberichtigungen von Anlagebestanden Depreciación de activos Amortissement des actifs Ammortamento delle immobilizzazioni
Kostendrager Cost carrier Kosten Träger  portador del coste (driver) Fournisseur de coûts Vettore di costi
Kostenplaats Cost center Kostenstelle Centro de coste Centre de coûts Centro di costo
“Winstplaats” Profit center  Gewinnstelle Centro de beneficio Centre de profit Centro di profitto
Functionele V&W Functional P&L Funktionale G&V  P & L funcional Compte de Résultat fonctionnel Conto economico funzionale
Kostensoort Cost categories Kostenart Categorías  de costos / (naturaleza del coste) Catégories de coûts Categorie di costo
Categoriale V&W Categorical P&L Kategoriale G&V P & L por categoría (por naturaleza) Compte de Résultat par catégorie Conto economico per categorie
Absorption Costing  Absorption Costing Vollkostenrechnung absorción de costes Coût complet Assorbimento dei costi
Activity Based Costing (ABC) Activity Based Costing (ABC) Activity Based Costing (ABC) Costes basados ​​en actividades Coût par activité  
Full Time Equivalent (FTE) Full Time Equivalent (FTE) Voll Zeit Mitarbeiter Equivalente a tiempo completo Équivalent temps plein Equivalente a tempo pieno
Periode toerekening Period recognition = Accrual accounting Periode Zuordnung / Anfall Reconocimiento del período = contabilización de la provisión Reconnaissance de l'exercice = comptabilité par provision Riconoscimento periodo = accertamenti contabili
Budget Budget Budget Presupuesto Budget Budget
Target Target Zielsetzung Objetivo Cible Obbiettivo
Variantie Variance Varianz Variación Variance Varianza
Consolideren Consolidation Konsolidieren Consolidación Consolidation Consolidamento
           

Balans

Balance sheet

Bilanz

Balance general

Bilan

Stato patrimoniale

Activa Assets Aktiva Activos Actifs Immobilizzazioni
Vaste Activa ook vaak Materiële activa Fixed Assets also material assets Sachanlagen Vermögenswerte Activos fijos también activos materiales Les immobilisations ainsi que les actifs matériels Immobilizzazioni e immobilizzazioni materiali
Immateriële Activa Intangible Assets Immaterielle Vermögenswerte Activos Intangibles Immobilisations incorporelles Immobilizzazioni immateriali
Goodwill Goodwill Wohlwollen fonde de comercio Goodwill Avviamento
Vlottende Activa Current Assets Umlaufvermögen Activos Corrientes Actif roulant Attività correnti
Debiteuren Debtors Schuldner Deudores Débiteurs Clienti
Passiva Liabilities and Equity Verbindlichkeiten Pasivo y Patrimonio (fondos propios) Passif et capitaux propres Passività e patrimonio netto
Eigen vermogen Equity = Equity, share capital & reserves Eigen Kapital Fondos propios (Patrimonio)  = Capital y reservas Capitaux propres = Capitaux propres, capital social et réserves Capitale sociale e riserve
Nominaal aandelen kapitaal Nominal share capital Aktienkapital Capital social nominal Capital social nominal Capitale sociale nominale
Reëel aandelen kapitaal  Market share capital Echt Eigenkapital Capital de mercado Capital social de marché Capitale di mercato
Preferente aandelen Preferred stock Vorzugsaktien Acciones preferentes action privilégiée Azioni privilegiate
Gewone aandelen Common shares Stammaktien Acciones ordinarias Actions ordinaires Condivisioni comuni
Reserves Provisions Rucklagen / Reserve Provisiones Provisions Accantonamenti
Vreemd vermogen Liabilities / Debt capital Fremdkapital Pasivo / Deuda Passif / Capital de la dette Passività / capitale di debito
Kort vreemd vermogen  Current liabilities Kurzfristige Verbindlichkeiten / Schulden Pasivo corriente Passif roulant Passività correnti
Crediteuren Creditors Gläubiger Acreedores Les créanciers Fornitori
Werkkapitaal Working capital Arbeitskapital Circulante Besoin en Fonds de roulement Capitale operativo
           

Kasstroom schema

Cash flow schedule

Kapitalflussrechnung

Cuadro de flujo de efectivo o de caja (cuadro de generación y aplicación de fondos)

Calendrier des flux de trésorerie

Pianificazione del flusso di cassa

Operationele kasstroom Operational cash flow KFR aus Betrieblichen Tätigkeit Flujo de caja operacional Flux de trésorerie opérationnel Flusso di cassa operativo
Investeringskasstroom Investment cash flow KFR aus Investition Tätigkeit Flujo de caja de inversión Flux de trésorerie d'investissement Flusso di cassa degli investimenti
Financieringskasstroom Finance cash flow KFR aus Finanzierung Tätigkeit Flujo de efectivo financiero Flux de trésorerie des finances Flusso di cassa finanziario
Directe methode Direct method Direkte Methode Método directo Méthode directe Metodo diretto
Indirecte methode Indirect method Indirekte Methode Método indirecto Méthode indirecte Metodo indiretto
           

Investeringsmaatstaven

Investment decisions

Investitionsparameter

Decisiones de inversión

Décisions d'investissement

Decisioni d'investimento

Gemiddelde Vermogenskostenvoet Weighted average cost of capital WACC Durchschnittliche kapitalkostensatz Costo promedio ponderado de capital Coût moyen pondéré du capital Costo medio ponderato del capitale
Terug verdien tijd Pay Back Period Amortisationszeit Período de retorno de la inversión Période de remboursement Periodo di rimborso
Contante waarde CW Present Value also known as Discounted Cash Flow method Barwert Valor presente/ Actual, también conocido como método de flujo de efectivo descontado Valeur actuelle également connue sous le nom de méthode de flux de trésorerie actualisé Valore attuale noto anche come metodo del flusso di cassa scontato
Netto Contante waarde NCW Net Present Value NPV Nettobarwert Valor actual neto NPV Valeur actuelle nette VAN Valore attuale netto
Interne rente voet Internal rate of return IRR Interner Zinssatz Tasa interna de rendimiento Taux de rendement interne IRR Tasso di rendimento interno IRR
Gevoeligheidsanalyse Sensitivity analyses Sensitivitätsanalyse Análisis de sensibilidad Analyses de sensibilité Analisi di sensibilità
           

Winstgevendheid ratio’s

Profitability ratio’s 

Rentabilitätskennzahlen

Ratio de rentabilidad

Ratio de rentabilité

Coefficienti di redditività

Marge %  Margin % Deckungsbeitrag Margen% Marge% Margine%
Winst % Profit % = Return on Sales ROS Umsatzrendite Beneficio% = Retorno sobre las ventas Profit% = Rendement sur ventes Profitto% = Rendimento sulle vendite
Return on Equity ROE Return on Equity ROE Eigenkapitalrendite Retorno sobre el patrimonio Rendement des capitaux propres Rendimento su capitale sociale
Return on Assets ROA Return on Assets ROA Gesamtkapitalrendite Devolución de activos Retour sur les actifs Rendimento sugli immobilizzi
Return on Net Assets RONA Return on Net Assets RONA Nettokapitalrendite Retorno sobre los activos netos Rendement des actifs nets Rendimento sul patrimonio netto
Return on Capital Employed ROCE Return on Capital Employed ROCE Rendite (nach Steuer) auf eingesetztes Kapital Retorno de Capital Empleado Retour sur le capital ROCE employé Rendimento sul capitale impiegato
Return on Invested Capital ROIC Return on Invested Capital ROIC Rendite (nach Steuer) des investierten Kapital Retorno del capital invertido Retour sur ROI en capital investi Rendimento sul capitale investito
           

Solvabiliteit ratio’s

Solvability ratio’s

Solvabilitätskennzahlen

Relación de solvencia

Le ratio de solvabilité

Coefficienti di solvibilità 

Debt to Equity ratio Debt to Equity ratio Verschuldungsgrad Ratio deuda / patrimonio Ratio dette / capitaux propres Rapporto debito / patrimonio netto
Debt ratio Debt ratio = Gearing, = Leverage Schuldenquote  Ratio de deuda = Engranaje, = Apalancamiento Ratio de la dette = effet de levier Rapporto del debito
Times Interest Earned Times Interest Earned Zinsdeckungsgrad número de veces de interés ganado Heures d'intérêt gagnés  
Winst per aandeel Earnings per share (EPS) Ergebnis pro Aktie Ganancias por acción Gains par action Utile per azione
Price Earnings ratio Price Earnings ratio Price Earnings ratio Relación de ingresos por precio Ratio des gains des prix Rapporto prezz/utili
           

Liquiditeit ratio’s

Liquidity ratio’s

Liquiditätskennzahlen

Ratio de liquidez

Ratios de liquidité

Coefficienti di liquidità

Current Ratio Current Ratio  Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten Índice de solvencia Ratio actuel Indice di disponibilità
Quick Ratio Quick Ratio = Acid test Liquidität zweiten Grades  "quick ratio" = prueba del ácido Ratio rapide = Test acide indice di liquidità
           

Activiteiten ratio’s 

Activity ratio’s

Aktivitätskennzahlen

Relación de actividad

Ratio d'activité

Coefficienti di attività

Omloopsnelheid voorraad  Inventory turnover = Day’s Inventory Outstanding Lager umschlag  rotación del  inventario = inventario del día excepcional Chiffre d'affaires d'inventaire = nombre de jours de stocks Rotazione del magazzino
Omloopsnelheid kapitaal Asset turnover = Day's Assets Outstanding Kapital umschlag Rotación de activos = días de saldos de activo pendientes Chiffre d'affaires actif = nombre de jours d'actifs Rotazione dell'attivo
Omloopsnelheid Debiteuren Debtors turnover = Day's Debtors Outstanding Schuldner umschlag rotación de clientes = días de slados de Clientes pendientes de cobro. (periodo medio de cobro de clientes ) Chiffre d'affaires du débiteur = nombre de jours débiteurs Rotazione dei crediti
Omloopsnelheid Crediteuren  Creditors turnover = Day's Creditors Outstanding Gläubiger umschlag Rotación de  acreedores/proveedores = días de salods de Proveedores / acreedores pendientes de pago   (periodo medio de pago) Chiffre d'affaires des créanciers = nombre de jours créditeurs Rotazione dei debiti