De acht meest gemaakte financiële fouten door managers.

In dit artikel beschrijf ik de 8 meest gemaakte financiële fouten door managers. Let op: alle onderstaande stellingen zijn ONJUIST en zou je moeten beantwoorden met Nee, omdat.....

Als je na het lezen van deze introductie denkt: "Maar wat is daar fout aan?" lees dan de rest van dit artikel en schrijf je in voor een van onze trainingen!

Bekijk het overzicht van mijn financiële cursussen.

 1. Kosten zijn het zelfde als uitgaven, net als omzet en ontvangst.
 2. Als ik iets inkoop veroorzaak ik kosten en is dat nadelig voor de winst. 
 3. Het rente percentage waartegen ik kan lenen bij de bank is te gebruiken bij de beoordeling van een investering.
 4. Als het eigen vermogen op de rechterkant van de balans staat betekend dat het zelfde als wanneer het aan de linkerkant staat. 
 5. Klanten waarop ik verliezen maak kan ik het beste afstoten.
 6. Bedrijven gaan failliet omdat ze verliezen maken.
 7. Alle financiële overzichten binnen mijn bedrijf moeten aan de wet voldoen. 
 8. De balans is in balans door een accounting truc. 

1. Kosten zijn het zelfde als uitgaven, net als omzet en ontvangst.

Kosten is niet gelijk aan uitgaven:Kosten ontstaan als het gevolg van verbruik, uitgaven zijn het gevolg van betalingen
"Kosten" betekend voor de financiële persoon binnen je bedrijf iets heel anders dan voor jouw. De accountant en controller maken namelijk een groot verschil tussen "opmaken" en "betalen". Iets opmaken (=kosten veroorzaken) vindt plaats op het moment dat je een product of dienst levert en daarvoor spullen of tijd gebruikt of verbruikt. Zowel het leveren van producten of diensten als de kosten die daarmee verbonden zijn worden in de Winst en Verlies rekening opgenomen. Het verschil tussen de waarde van het geleverde en het verbruikte noemen we de Winst. Lees mijn artikel over de Winst en Verlies rekening voor meer informatie. 

Wat een accountant uitgaven noemt kennen wij als "betalen". Het daadwerkelijk van de bankrekening afschrijven dan wel het overhandigen van geld aan iemand anders. Om te kunnen betalen heb je voldoende (geld)middelen nodig. Heb je het dus over uitgaven zal een financieel persoon onmiddellijk aan zijn bankrekening denken en of daar voldoende op staat. Alle uitgaven en ontvangsten worden weergegeven in het kasstroomoverzicht. Het saldo van het kasstroom overzicht aan het einde van de periode is het verschil aan beschikbare middelen aan het begin van de periode ten opzichte van het einde van de periode zoals op de balans opgenomen.

Concluderend: Als je een pizza koopt bij de Albert Hein en deze bij de kassa betaald heb je een uitgave; op het moment dat je hem opeet (dan wel weggooit omdat hij niet meer goed is) heb je een kost!  

Omzet is niet gelijk aan ontvangst:Omzet ontstaat door de levering van het product of de dienst. De ontvangst heeft te maken met de betaling door de klant.
Net als bij kosten en uitgaven maakt een financieel persoon ook een groot verschil tussen "leveren aan" en "betaald krijgen van". Op het moment dat de goederen worden afgeleverd bij de klant is er sprake van een levering. Deze prestatie wordt ook wel omzet genoemd en wordt weergegeven op de eerste regel van de Winst en Verliesrekening. De prestatiewaarde van alle geleverde producten en diensten noemen we de omzet. Lees mijn artikel over de Winst en Verlies rekening voor meer informatie.  

Het moment dat de klant je betaald en het geld bij je op de bankrekening verschijnt noemen de financiële mensen de ontvangst. Alle betalingen en ontvangsten worden opgenomen op het kasstroomoverzicht. 

Concluderend: Op het moment dat je bij je baas aan het werk bent lever je een dienst en is er dus sprake van Omzet (iedere minuut, iedere dag); de ontvangst vindt een maal per maand plaats als je salaris op je bankrekening wordt gestort.   

2. Als ik iets inkoop veroorzaak ik kosten en is dat nadelig voor de winst. 

Als ik iets inkoop veroorzaak ik geen kosten:Na de ontvangst van de goederen worden deze als een bezitting op de balans opgenomen. Bij de verkoop worden goederen in de Winst en Verlies rekening opgenomen, zowel als omzet (omdat ik ze geleverd heb) als kosten (omdat ik ze verbruikt heb.)
Net als bij punt 1 besproken maken wij als niet financiële mensen weinig verschil tussen "beloven te kopen", "spullen ontvangen" en "spullen opmaken". Voor een accountant of een controller is er echter wel een groot verschil. Immers als ik spullen bestel gebeurt er in de boekhouding nog niets. Ik ga weliswaar ooit goederen ontvangen die ik dan ook weer ooit moet betalen maar zolang ik ze nog niet heb doe ik er niets mee. Hooguit vastleggen zodat ik weet wat ik besteld heb. Voor het resultaat (Winst of Verlies) dan wel mijn bezittingen (Balans) heeft het geen impact. 

Op het moment dat ik iets ontvang kan ik het nog gebruiken en heeft het een waarde. Deze waarde wordt door de boekhouder verwerkt in de Balans. De Balans is het overzicht van alle bezittingen en schulden.

Heb ik het opgemaakt dan is de waarde weg / verbruikt en moet ik daarvan rekenschap afleggen. Het afleggen van de rekenschap van datgene wat ik verbruikt heb vindt plaats in de Winst en Verliesrekening. Er ontstaan kosten door verbruik. De kosten worden afgetrokken van de waarde van het item op de balans zodat als ik het verbruikt heb de winst lager wordt en het item niet meer op de balans staat.

Concluderend: Als ik iets bestel is er nog niets gebeurt (eerst moet de andere partij bewijzen dat hij kan leveren), bij ontvangst heb ik iets van waarde wat ik weergeef op de balans en bij verbruik heb ik een kost.

3. Het rente percentage waartegen ik kan lenen bij de bank is te gebruiken bij de beoordeling van een investering.

Het percentage waartegen ik kan lenen bij de bank mag ik NIET gebruiken voor de beoordeling van investeringen! 
Investeringen worden op basis van twee grondslagen beoordeeld (Modigliani en Miller).
Ga het maar na: Als je ergens geld in stopt wil je dat liefst zo snel mogelijk terug ontvangen en met zo min mogelijk risico. Financials beoordelen investeringen dus op de tijdswaarde en het risicoprofiel. Heeft een project een hoog risico en krijg ik mijn geld pas laat terug vind ik dat prima als ik heel veel terug krijg (mocht het slagen). Ik ben ook bereid met een lagere opbrengst genoegen te nemen als dat andere project eerder dan wel met een hogere waarschijnlijkheid gaat slagen.

Het rente percentage waartegen ik kan lenen bij de bank daarentegen is gebaseerd op twee grondslagen: Hoeveel risico heeft de onderneming als geheel en hoeveel onderpand kan het bedrijf als garantie aanbieden. Immers indien ik een pand in eigendom heb op een top-locatie waarvan ik hypotheekrecht kan geven zal het te betalen percentage lager zijn. De bank maakt ook een tijd en risico profiel. 

Concluderend: Het individuele project van de onderneming moet beoordeeld worden op zijn eigen "tijd" en "risico" en niet op het gemiddelde profiel van de onderneming, dan wel de mogelijkheid van het bedrijf om onderpand te leveren.     

4. Als het eigen vermogen op de rechterkant van de balans staat betekend dat het zelfde als wanneer het aan de linkerkant staat. EV Rechts

Staat het eigen vermogen rechts op de balans is het een bezit van de eigenaren staat het links is het een schuld. 
De Balans van een bedrijf is opgebouwd uit twee kanten. Aan de linkerkant staan alle bezittingen van de onderneming. We noemen dit de activa, of met andere woorden de dingen waarmee de onderneming "werkt". Dit zijn bijvoorbeeld de grond, gebouwen, machines maar ook de grondstoffen, patenten en het geld op de bankrekening. De activa kant van de balans geeft dus een omschrijving van alles wat de onderneming heeft.

Aan de rechterkant van de balans staat een overzicht van het eigen vermogen en het vreemd vermogen of anders omschrevenDe Balans: Pas op staat het Eigen Vermogen bij de Activa of is het negatief bij de Passiva. In dit geval is het geen eigen vermogen maar een eigen "tekort". "van wie is het". Wie heeft welke aanspraken op de onderneming. 

Wat gebeurt er nu als het Eigen Vermogen aan de linkerkant staat? In dat geval zijn de schulden van de onderneming groter dan de bezittingen en staan de eigenaren als het ware "garant" voor het verschil.
Kan dit in de praktijk? Ja: indien de BV in het bezit is van een persoon die geloof heeft in de toekomst van de onderneming kan die ervoor kiezen het bedrijf overeind te houden met het oog op de toekomst.

Concluderend: Staat het Eigen Vermogen aan de rechterkant is het een bezitting, een waardevol iets, staat het aan de andere kant is het een schuld.   

5. Klanten waarop ik verliezen maak kan ik het beste afstoten.

Klanten waarop ik verliezen maak kunnen heel waardevol voor mij zijn.
Bij de beoordeling van een klant relatie zijn er een aantal aspecten waardevol: 

 1. Als je verliezen maakt op de klant betekend dit dat indien alle kosten geteld worden bij de omzet die de klant maakt er een negatief resultaat is. Maar het is heel goed mogelijk dat de klant wel voor een kleiner gedeelte bijdraagt aan de vaste kosten van de onderneming. Zou je stoppen met de klant verlies je deze bijdrage en daarmee wordt het totale verlies van de onderneming groter. 
 2. Heeft de klant perspectief om in de (nabije) toekomst wel winstgevend te worden? 
 3. Heeft de klant invloed op andere klanten of leveranciers? 

Concluderend: Klanten waarop ik verliezen maakt en die geen bijdrage leveren aan de vaste kosten én geen perspectief hebben kan ik het beste afstoten.

6. Bedrijven gaan failliet omdat ze verliezen maken.

Bedrijven gaan niet failliet omdat ze verliezen maken. 
Verliezen maken verwijst naar de Winst en Verlies rekening. In dit overzicht beschrijven we de geldwaarde van de verrichte activiteit en datgene wat we verbruikt hebben.  Lees mijn artikel over de Winst en Verlies rekening voor meer informatie.  Er bestaan echter ondernemingen die in hun gehele bestaan nog nooit winst hebben gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan Tesla (datum 2017). Toch blijven deze bedrijven bestaan omdat ze investeerders vinden die geloven in de toekomst van de onderneming. 

Omgekeerd bestaat ook: Ik heb een onderneming in fax-apparaten of fotorolletjes. In het gehele bestaan van de onderneming heb ik nog nooit verliezen gemaakt. Nu loopt een grote lening af die vernieuwd moet worden. Zonder toekomst kan ik geen geldverstrekkers vinden. 

Concluderend: Cash is King! Bedrijven gaan failliet omdat ze geen cash hebben en niemand kunnen vinden die als eigenaar of als lening verstrekker wil instappen.

7. Alle financiële overzichten binnen mijn bedrijf moeten aan de wet voldoen. 

Interne financiële overzichten hoeven niet aan de wet te voldoen.
Vanzelfsprekend moeten alle stukken die naar externen gaan aan de wet voldoen. Denk hierbij aan de aangifte bij de belastingdienst of de overzichten in het jaarverslag.

Echter...... Als ik baas ben bij een onderneming en een beslissing moet nemen bepaal ik zelf hoe lang ik gebruik ga maken van spullen. Een voorbeeld: Officieel moet ik mijn lap-top in drie jaar afschrijven voor de belastingdienst wat ik ook netjes doe. Echter nu moet ik een nieuwe laptop kopen en heb ik de keuze uit verschillende modellen. Ik weet echter ook dat ik veel op reis ben en behoorlijk onhandig. Dit heeft tot gevolg dat mijn nieuwe laptop waarschijnlijk na 1,5 jaar alweer kapot is. In mijn berekeningen en beslissingen ga ik dus uit van 1,5 jaar gebruik.

Concluderend: Voor alle beslissingen die ik als ondernemer neem ben ik verantwoordelijk en maak ik naar beste eer en geweten. Deze inschattingen zijn zelden het zelfde als het grote gemiddelde wat de belastingdienst hanteert. Ik ben verantwoordelijk voor mijn beslissingen dus ik maak ze ook naar mijn inschattingen en dat geld ook voor de financiële overzichten die ik daarvoor gebruik.  

8. De balans is in balans door een accounting truc. De Balans: Het overzicht van bezittingen en eigendomsverdeling.

De balans is in balans door zijn grondslag.
Op de balans staat, in het kort, op de linkerkant "wat heb ik" en op de rechterkant "van wie is het". Omdat altijd alles wat ik heb van iemand is moet hij dus gelijk zijn. Het omgekeerde klopt ook: Als een bezitting in waarde verliest is er iemand ongelukkig, in eerste instantie het eigen vermogen (de eigenaren). 

Concluderend: Wat ik heb en van wie het is zijn twee kanten van de zelfde munt en daarom altijd aan elkaar gelijk. 

Bekijk het overzicht van mijn financiële cursussen.

Vraag nu kosteloos mijn Boek aan Financieel Management ontrafeld en ontvang tevens de 100 belangrijkste financiële termen met vertalingen naar het EN, GE, IT, ES, FR!